Technischer Fall

1

Telekommunikationsturm

2

Heilongjiang 80m Radio- und Fernsehturm

3

Shandong Zaozhuang ~ Yicheng 220kV Übertragungsleitung

4

Fujian Meizhou Bay 500kV Übertragungsleitung

5

Ximeng ~ Shandong 1000kV Hochspannungsleitung